Personuppgiftspolicy


1. Personuppgiftspolicyns omfattning

1.1 Nedan beskrivs hur Anderssons Måleri, org. Nr556082-3782 med adress Kristiansbergsvägen 19, 73730 Fagersta , tar hand om dina uppgifter.

1.2 Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.

1.3 I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår personuppgiftspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

1.4 Vänligen notera att denna personuppgiftspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka Anderssons Måleri är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

1.5 Dessa bestämmelser kring vår hantering av personuppgifter tillämpas när vi behandlar personuppgifter inhämtade från dig. Vi kan även komma att inhämta uppgifter om dig från liknande personuppgiftsdatabaser.


2. Personuppgifter som behandlas


2.1 Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som konsument eller enskild näringsidkare hos Anderssons Måleri:

(a) namn;
(b) personnummer;
(c) organisationsnummer för enskild firma;
(d) adress;
(e) e-postadress;
(f) telefonnummer;
(g) bild;
(h) inlägg i sociala medier;
(i) IP-adress;
(j) kreditupplysningsuppgifter;
(k) ordernummer;
(l) kundnummer; och
(m) kontonummer.

2.2 Om dig som kontaktperson hos ett företag som köper varor av oss eller är leverantör till oss kan vi komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig:

(a) namn;
(b) e-mailadress;
(c) telefonnummer;
(d) adress;
(e) kundnummer;
(f) uppgifter om din arbetsgivare; och
(g) din titel.


3. Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder


3.1 Avseende dig som konsument hos Anderssons Måleri behandlar vi dina personuppgifter i punkt 2.1(a)-(f) och 2.1(j)-(m) ovan för ändamålet att administrera våra kundrelationer, leverera varor och tillhandahålla support. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

3.2 Vidare så behandlar vi dina personuppgifter i punkt 2.1(a), (d), (e), (f), (g), och (h) ovan för ändamålet att marknadsföra våra varor och tjänster och kunna kommunicera med dig som konsument. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.

3.3 Avseende dig som frivilligt publicerar uppgifter på Anderssons Måleris sociala medier behandlar vi dina personuppgifter, punkt 2.1(a), (g), (h) och (i) ovan, för ändamålet att administrera våra kundrelationer samt marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.

3.4 Vid fakturaköp kan vi komma att behandla ditt personnummer samt kreditupplysningsuppgifter, punkt 2.1(b) och (j) ovan. Detta sker på basis av att det är klart motiverat med hänsyn till vikten av säker identifiering.

3.5 Avseende dig som kontaktperson hos en företagskund eller leverantör till Anderssons Måleri behandlar vi dina personuppgifter i punkt 2.2 (a)-(g) ovan för ändamålet att administrera våra kund- och leverantörsrelationer, leverera varor, tillhandahålla support samt marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att effektivisera vår verksamhet och vår kontakt med kunder och leverantörer samt att nå ut med marknadsföring. I situationer där Anderssons Måleri säljer varor eller tjänster till ett företag där du är kontaktperson sker behandlingen på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med er.

3.6 Gällande kontaktpersoner hos företagskunder och leverantörer behandlar vi dina personuppgifter i punkt 2.2 (a)-(b), (d) och (e) ovan (och om du är enskild näringsidkare, ditt personnummer enligt punkt 2.1(b)) för statistik och analys av försäljning. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse att kunna följa upp och analysera försäljning.


4. Lagring av personuppgifter


4.1 Avseende dig som konsument så lagrar vi dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Dvs att vi kan hantera dina uppgifter upp till 12 månader efter din önskan att ta bort dina eller företagets uppgifter.4.2 Kreditupplysningsuppgifter i samband med fakturaköp gallras bort inom tre månader från det att undersökning av kreditvärdighet genomfördes.

4.3 Gällande uppgifter som behandlas för att administrera kundtävlingar kommer dessa att gallras bort inom tre månader från att tävlingen är avslutad.

4.4 Vad det gäller uppgifter som användare frivilligt publicerar på Anderssons Måleris sociala medier, och som respektive användare har möjlighet att ta bort utan Anderssons Måleris inblandning, har Anderssons Måleri inget ansvar att på eget initiativ gallra bort sådana uppgifter inom en viss tidsperiod.


4.5 Avseende dig som kontaktperson hos en kund eller leverantör så lagrar vi dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om vi avslutar kund- eller leverantörsförhållandet med en aktör där du är kontaktperson eller om din ställning som kontaktperson upphör, lag-rar vi dina personuppgifter i sex månader. Personuppgifter som behövs för att vi ska kunna skicka marknadsföring till dig lagras till dess att du invänder mot marknadsföringen.

4.6 Gällande dig som kontaktperson hos företagskund eller leverantör kan vi behandla dina personuppgifter för statistik och analys under en period om 12 månader från det att uppgifterna samlades in.

4.7 Vid leverans av varor kan namn och adress sparas i upp till 12 månader efter transporten för ändamålet att kunna följa upp transporthantering.

4.8 Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag. Exempel på detta är personuppgifter som är nödvändiga att behandla för att säkerställa en korrekt bokföring. Dessa uppgifter sparas i sju år efter det att bokföringshändelsen inträffat.

4.9 I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.